Home

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland. Het bevat gedetailleerde en precieze hoogtegegevens met gemiddeld acht hoogtemetingen per vierkante meter. 

Organisaties zoals de waterschappen, de provincies en Rijkswaterstaat maken gebruik van het AHN voor water- en waterkeringbeheer. Aan de hand van de hoogte en het hoogteverloop van het maaiveld wordt bepaald of het water voldoende van het land kan stromen, hoe hoog het waterpeil in de sloten mag zijn, het water in rivieren, uiterwaarden en sloten voldoende kan worden afgevoerd en of de dijken nog hoog en sterk genoeg zijn. 

Het AHN wordt daarnaast voor vele andere soorten beheer gebruikt, zoals het dagelijks beheer en onderhoud van dijken, het maken van bestekken voor groot onderhoud, 3D-karteringen, vergunningverlening en handhaving. Ook gemeenten, bedrijven en onderzoekers gebruiken de gedetailleerde hoogtegegevens. Zo hebben archeologen aan de hand van kleine hoogteverschillen in weilanden oude nederzettingen opgespoord die voor het blote oog niet opvielen.

Planning AHN4

De levering van AHN4-2020 was gepland voor het derde kwartaal van 2020. Omdat het coronavirus de productiecapaciteit van de inwinnende partijen heeft verkleind is deze planning verschoven.

Het streven blijft de data zo snel mogelijk voor alle gebruikers beschikbaar te krijgen. Verwachting is levering in het vierde kwartaal van 2020, of uiterlijk het eerste kwartaal van 2021. Daarbij loopt de verwerking van Perceel 2 enkele weken voor op de verwerking van Perceel 1.

Kijk voor de indeling van de percelen naar de beschrijving van AHN4Beschikbare data is te raadplegen via de AHN viewer en om te downloaden via PDOK.

Uitsnede uit het AHN